ثبتــــ ایزو
همکاری با ما
پیگیری ایزو
ثبتــــ ایزو

درباره مـــــــــا

این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت رزومه شرکت شما جایگزین میشود شرکت مهندسین مشاور تاکئومتر در زمستان سال 1368 توسط سه تن از نقشه برداران فارغ التحصیل دانشگاههای تهران تاسیس و بلافاصله کار خود را با عقد قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان آغاز نمود. شرکت با بهره گیری از تجهیزات روز نقشه برداری و نیز نقشه برداران مجرب و متخصص کار خود را ادامه داده و موفق به عقد پیمان های مختلف با ادارات و ارگانهایی از قبیل جهاد سازندگی

ادامه مطلب

چــــگونه گواهی ایزوپرو را دریافتـــ نمایید؟

1

...........

ایزو مورد نظر را جـــهت مشــاوره انتخابـــــ نمایید

2

...........

بسته آموزش و مشاوره به آدرس شما ارسال میگردد

3

...........

مطابق با راهنمای بسته گزارش و مستندات بفرستید

4

...........

گواهی رایگان ایزوپرو پس از بررسی ارسال میگردد

ردیف کد ایزو نام ایزو ثبت درخواست
1001 ISO 9001 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت ثبت درخواست
1002 ISO 9001 استاندارد ایزو مدیریت محیط زیست ثبت درخواست
1004 ISO 9001 استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ثبت درخواست
1005 ISO 9001 استاندارد ایزو مدیریت انرژی ثبت درخواست
1006 ISO 9001 استاندارد ایزو مدیریت ریسک ثبت درخواست
1007 ISO 9001 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت پروژه ثبت درخواست
1008 ISO 9001 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت پروژه ثبت درخواست
1009 ISO 9001 استاندارد ایزو انتخاب مشاور سیستم مدیریت کیفیت ثبت درخواست
1010 ISO 9001 استاندارد ایزو راهنمای تهیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت ثبت درخواست
ردیف کد ایزو نام ایزو ثبت درخواست
2001 ISO 9001 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت خاص صنایع نفت، گاز و پترو شیمی ثبت درخواست
2002 ISO 9001 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت صنعت خودروسازی ثبت درخواست
2003 ISO 9001 استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ثبت درخواست
2004 ISO 9001 استاندارد ایزو مدیریت انرژی ثبت درخواست
2005 ISO 9001 استاندارد ایزو مدیریت ریسک ثبت درخواست
2006 ISO 9001 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت پروژه ثبت درخواست
2007 ISO 9001 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت پروژه ثبت درخواست
2008 ISO 9001 استاندارد ایزو انتخاب مشاور سیستم مدیریت کیفیت ثبت درخواست
2009 ISO 9001 استاندارد ایزو راهنمای تهیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت ثبت درخواست
ردیف کد ایزو نام ایزو ثبت درخواست
3001 ISO 9001 استاندارد ایزو مدیریت ایمنی مواد غذایی ثبت درخواست
3002 ISO 9001 استاندارد ایزو سیستم مدیریت بهداشت موادغذایی ثبت درخواست
3003 ISO 9001 استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ثبت درخواست
3004 ISO 9001 استاندارد ایزو شرایط مطلوب زیرساختار ثبت درخواست
3005 ISO 9001 استاندارد ایزو مدیریت ریسک ثبت درخواست
3006 ISO 9001 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت پروژه ثبت درخواست
3007 ISO 9001 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت پروژه ثبت درخواست
3008 ISO 9001 استاندارد ایزو انتخاب مشاور سیستم مدیریت کیفیت ثبت درخواست
3009 ISO 9001 استاندارد ایزو راهنمای تهیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت ثبت درخواست
ردیف کد ایزو نام ایزو ثبت درخواست
4001 ISO 9001 استاندارد ایزو کیفیت واحد آموزش سازمانها ثبت درخواست
4002 ISO 9001 استاندارد ایزو مباحث کیفیت مراکز آموزشی ثبت درخواست
4003 ISO 9001 استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ثبت درخواست
4004 ISO 9001 استاندارد ایزو شرایط مطلوب زیرساختار ثبت درخواست
4005 ISO 9001 استاندارد ایزو مدیریت ریسک ثبت درخواست
4006 ISO 9001 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت پروژه ثبت درخواست
4007 ISO 9001 استاندارد ایزو مدیریت کیفیت پروژه ثبت درخواست
4008 ISO 9001 استاندارد ایزو انتخاب مشاور سیستم مدیریت کیفیت ثبت درخواست
4009 ISO 9001 استاندارد ایزو راهنمای تهیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت ثبت درخواست